บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการ (Full Proposal) การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2566 [ปิดรับ 11 ม.ค. 66]

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยข้อเสนอโครงการต้องมีเอกสารความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลขึ้นไป ภายใต้กรอบการวิจัย การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประเด็นย่อย “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” กรอบงบประมาณ 1,000,000 - 3,000,000 บาท/โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ให้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท.…

Continue Reading บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการ (Full Proposal) การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2566 [ปิดรับ 11 ม.ค. 66]

สำนักการศึกษาประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 13 ม.ค. 66]

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังต่อไปนี้ 1. กรอบการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยข้อเสนอโครงการวิจัยต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กรอบวงเงิน 30,000 บาท/โครงการ 2. กรอบการวิจัยทางด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยข้อเสนอโครงการเน้นการพัฒนาความสามารถด้านทักษะอาชีพ โรงเรียน 3 ภาษา โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ฯลฯ ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กรอบวงเงิน 50,000 บาท/โครงการ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร…

Continue Reading สำนักการศึกษาประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 13 ม.ค. 66]

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการ (Full Proposal) ประจำปี 2566 [ปิดรับ 11 ม.ค. 66]

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยข้อเสนอชุดโครงการต้องมีเอกสารความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลขึ้นไป ภายใต้กรอบการวิจัยดังนี้ 1. การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ประเด็นย่อย “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” กรอบงบประมาณ 1,000,000 - 3,000,000 บาท/โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี 2. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไก พัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ…

Continue Reading บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการ (Full Proposal) ประจำปี 2566 [ปิดรับ 11 ม.ค. 66]

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน ประจำปี 2566 [ปิดรับ 4 ม.ค. 66]

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองชายแดน” ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบงบประมาณ 1,000,000 – 3,000,000 บาท/โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ให้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการการตามแบบฟอร์มของ บพท. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)…

Continue Reading บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน ประจำปี 2566 [ปิดรับ 4 ม.ค. 66]

เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 31 ม.ค. 66]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ที่มีความต้องการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ซึ่งยังไม่มีอยู่ในประเทศ และเพื่อนำความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านั้น กลับมาพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น สวนพ. ขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนดังกล่าว โปรดดำเนินการดังนี้ 1. ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนสนับสนุน 2. สมัครขอรับทุนสนับสนุนโดยดำเนินการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันที่ 31 มกราคม…

Continue Reading เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 31 ม.ค. 66]

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 31 ม.ค. 66]

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2566 ช่วงเวลาการรับสมัคร : เปิดรับข้อเสนอตลอดทั้งปี กำหนดวันส่งเอกสารภายในวันที่ : ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-31 ก.ค. 2565 ครั้งที่ 2 31 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 3 31 มกราคม 2566 ครั้งที่ 4 30 เมษายน 2566…

Continue Reading เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 31 ม.ค. 66]

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ. ครั้งที่ 2

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จะจัดโครงการบรรยายเรื่อง “ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ.” ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) วิทยากรโดย ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ สวนพ. คุณสุเทพ ทัดเทียม นิติกร สวนพ. และคุณชนาภา…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ. ครั้งที่ 2

วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566 [ปิดรับ 14 ธ.ค. 65]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พร้อมใช้หรือพร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นรางวัลอันดับสูงสุด ระดับดีเด่น ระดับดีมาก จากเวทีที่ วช. จัดขึ้นหรือจากเวทีระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมในระดับเหรียญทองขึ้นไปจากเวทีระดับนานาชาติหรือจากเวทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในการนี้ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอให้อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด 2. นำส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (kirim) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)…

Continue Reading วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566 [ปิดรับ 14 ธ.ค. 65]

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:9 November 2022
  • Post category:News

ประกาศรับสมัครงาน  สังกัด สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานและเอกสารได้ที่ อีเมล: tto@kmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร 02-470-9626  

Continue Reading ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

Research Integrity Online workshop (according to KMUTT Research Integrity Policy B.E.2564) on “Supervision and Mentoring” Tuesday, 6 December 2022

The Research, Innovation and Partnerships Office (RIPO) will organize Research Integrity Online workshop according to KMUTT research integrity Policy B.E.2564. This workshop on “Supervision and mentoring” will be given by…

Continue Reading Research Integrity Online workshop (according to KMUTT Research Integrity Policy B.E.2564) on “Supervision and Mentoring” Tuesday, 6 December 2022
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.