เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ [ปิดรับ 31 ต.ค. 65]

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ขยายเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทำสัญญา : ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2565 (เริ่มต้นสัญญาไม่เกิน 1 ม.ค. 2566) ยื่นสมัครผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม: KIRIM (เว็บไซต์ https://kirim.kmutt.ac.th) เอกสารประกอบดูได้ที่ https://kmutt.me/KMUTT_IndustrialPDPM ติดต่อสอบถามข้อมูล : เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุน คุณญาณี นาแถมพลอย โทร. 02-470-9687…

Continue Reading เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ [ปิดรับ 31 ต.ค. 65]

ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 1 [ปิดรับ 14 ต.ค. 65]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ช่วงเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 การประเมินคุณภาพทางวิชาการ : ข้อโครงการวิจัยจะได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณภาพทางวิชาการ งบประมาณโครงการ : โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปี สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จะได้รับการโอนเงินงวดไปยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้แบบ…

Continue Reading ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 1 [ปิดรับ 14 ต.ค. 65]

The Asahi glass foundation and KMUTT call for research proposal 2023 [deadline October 20th, 2022]

The Asahi glass foundation and KMUTT call for research proposal 2023. The major fields of research supported are Materials Sciences, Life Sciences, Information Sciences, Environment, Energy and Social Science. Budget:…

Continue Reading The Asahi glass foundation and KMUTT call for research proposal 2023 [deadline October 20th, 2022]

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) นักวิจัยและผู้สนใจในการงานวิจัยทางด้านสหวิทยาการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง” วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) และผ่านระบบออนไลน์…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง”

ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 31 ส.ค. 65]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาทีมงาน ผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาในระยะยาว โดยทุนนี้จะมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนที่มีคุณสมบัติของเมธีวิจัยอาวุโส วช. จากคณบดีของมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทั่วประเทศ โดยการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนขอความอนุเคราะห์ให้เป็นเรื่อง ลับ หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นผู้พิจารณาผู้สมควรได้รับทุนจากการสำรวจรายชื่อนักวิจัยชั้นนำจากแหล่งทุนต่างๆ และวช. จะเชิญให้ผู้สมควรได้รับทุนเขียนข้อเสนอการวิจัยฉบับเต็ม เพื่อส่งให้คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินก่อนการทำสัญญารับทุน ขอเรียนเชิญหน่วยงานเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะละไม่เกิน…

Continue Reading ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 31 ส.ค. 65]

วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2566 [ปิดรับ 2 ก.ย. 65]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่นได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ โดยได้เริ่มดำเนินการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) โดยผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องมีสัญชาติไทย งบประมาณที่ให้การสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 650,000 บาท/ปี ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 ปี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ให้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ วช. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม…

Continue Reading วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2566 [ปิดรับ 2 ก.ย. 65]

โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2565

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:9 August 2022
  • Post category:News

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565 วัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าวไทยทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใผ่รู้เพื่อสรรหานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย 3. เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้คันคิดและผลักดันนวัตกรรมข้าวไทยจนบรรลุผล ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด 1. ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่าง ๆของข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวหัก แป้งข้าวแกลบ รำข้าว ฟางข้าว ฯลฯ)…

Continue Reading โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2565

การรับข้อเสนอโครงการภายใต้งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ปิดรับ 26 ส.ค. 65]

ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อเสนอผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management; KIRIM) (เว็บไซต์ https://kirim.kmutt.ac.th) โดยเลือกประเภททุน “งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)” พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (ข้อเสนอการวิจัยถึงสถานะ “เจ้าหน้าที่ส่วนกลางวิจัย หรือ Require University Admin review” พร้อมแนบไฟล์ ดังนี้ - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย - แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ…

Continue Reading การรับข้อเสนอโครงการภายใต้งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ปิดรับ 26 ส.ค. 65]

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ขมิ้นชัน บัวบก ฟ้าทะลายโจร) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 25 ส.ค. 65]

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (Selected Topics) สำหรับสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน บัวบก ฟ้าทะลายโจร ซึ่งประกอบด้วยประเด็นวิจัยดังนี้ 1. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยใช้ลดต้นทุนการปลูก ไม่เกิดการสูญเสีย และไม่มีสารปนเปื้อน (โลหะหนัก) รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์/วิธีการปลูก เพื่อได้วัตถุดิบที่ตรงตามความต้องการของตลาด 2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสกัดเพื่อให้ได้สารสำคัญสูงสุดและการปนเปื้อนของโลหะหนัก ที่มีราคาไม่สูง เหมาะสมต่อขนาดการผลิต 3. การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานพร้อมใช้…

Continue Reading สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ขมิ้นชัน บัวบก ฟ้าทะลายโจร) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 25 ส.ค. 65]

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 31 ก.ค. 65]

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2566 ช่วงเวลาการรับสมัคร : เปิดรับข้อเสนอตลอดทั้งปี กำหนดวันส่งเอกสารภายในวันที่ : ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-31 ก.ค. 2565 ครั้งที่ 2 31 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 3 31 มกราคม 2566 ครั้งที่ 4 30 เมษายน 2566…

Continue Reading เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 31 ก.ค. 65]
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.