วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566 [ปิดรับ 14 ธ.ค. 65]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พร้อมใช้หรือพร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นรางวัลอันดับสูงสุด ระดับดีเด่น ระดับดีมาก จากเวทีที่ วช. จัดขึ้นหรือจากเวทีระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมในระดับเหรียญทองขึ้นไปจากเวทีระดับนานาชาติหรือจากเวทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในการนี้ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอให้อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด 2. นำส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (kirim) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)…

Continue Reading วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566 [ปิดรับ 14 ธ.ค. 65]

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการ ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 [ปิดรับ 9 ธ.ค. 65]

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น กรอบวงเงินที่ให้การสนับสนุน 2,000,000 – 3,000,000 บาท/ชุดโครงการ (ชุดโครงการต้องประกอบด้วยโครงการย่อยตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป และโครงการย่อยมีความเชื่อมโยงกัน (ไม่รับพิจารณาโครงการเดี่ยว)) สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอชุดโครงการ ให้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอชุดโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท.…

Continue Reading บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการ ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 [ปิดรับ 9 ธ.ค. 65]

APCTP, APEC Topical Research Program (TRP) call for Research Proposal 2023 [deadline November 10th, 2022]

The Asia Pacific Center for Theoretical Physics (ATPCTP), APEC Topical Research Program (TRP) call for research proposal 2023. The major fields of research supported are covering the common interests of…

Continue Reading APCTP, APEC Topical Research Program (TRP) call for Research Proposal 2023 [deadline November 10th, 2022]

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2566

วช. ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2566” ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษาเรียนรู้การใช้ระบบ Proposal submission ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักวิจัยที่สนใจเข้ารับการอบรมสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRIIS หน่วยงานละ 2 คน ได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11603 ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว…

Continue Reading ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2566

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) Global Partnership รอบ 2 ปี 2566 [ปิดรับ 22 พ.ย. 65]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 ในสาขาดังนี้ อุตสาหกรรมด้านเกษตร อาหาร การแพทย์ พลังงานและ สารเคมีมูลค่าสูง ดิจิทัล Metaverse วัสดุมูลค่าสูง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบคมนาคมสมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีลักษณะของโครงการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี แบบรับหรือส่งต่อเทคโนโลยี (Technology Transfer)…

Continue Reading บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) Global Partnership รอบ 2 ปี 2566 [ปิดรับ 22 พ.ย. 65]

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยโจทย์วิจัยเฉพาะ (Selected Topic) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 28 พ.ย. 65]

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับรับข้อเสนอโครงการวิจัยโจทย์วิจัยเฉพาะ (Selected Topic) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย (1) ปาล์มน้ำมัน (2) ข้าวโพด (3) เครื่องจักรกลการเกษตร (4) การจัดการโรค ASF ในสุกร (5) โคเนื้อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการ…

Continue Reading สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยโจทย์วิจัยเฉพาะ (Selected Topic) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 28 พ.ย. 65]

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ Local Enterprises ประจำปี 2566 [ปิดรับ 10 พ.ย. 65]

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” ในโจทย์การวิจัย (1) การเพิ่มสมรรถนะ/พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้แก่ การบริหารจัดการการเงิน (Financial Management) การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด (Production and Marketing Management) การบริหารจัดการ ความเสี่ยง…

Continue Reading บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ Local Enterprises ประจำปี 2566 [ปิดรับ 10 พ.ย. 65]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก : โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก : โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูง เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 พ.ย.65 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร โทรศัพท์ 0-2470-9627 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทรศัพท์ 0-2470-8368…

Continue Reading ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก : โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566 [ปิดรับ 10 พ.ย. 65]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ทุนวิจัยและนวัตกรรม “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง” เพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความสามารถสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านมนุษยศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผลิตงานวิจัยที่สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้การสนับสนุนทุนละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 ปี ในการนี้ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ให้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการและหนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามแบบฟอร์มของ วช. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)…

Continue Reading วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566 [ปิดรับ 10 พ.ย. 65]

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) [ปิดรับ 20 ต.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) กรอบการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วยแผนงาน เช่น - พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง - ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Food, Novel Food - พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์พลังงานสะอาด - พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์…

Continue Reading บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) [ปิดรับ 20 ต.ค.]
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.