บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบวิจัย การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 1 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบวิจัยการยกยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ภายใต้แผนงาน จำนวนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ซึ่งได้รับการพัฒนาและประเมินตามแนวทางปฏิบัติเกณฑ์และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแนวทางสากล โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (20 เมือง) อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)…

Continue Reading บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบวิจัย การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 1 มี.ค.]

บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบวิจัย ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 5 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบวิจัยชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้ และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น” อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ บพท. (ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข)…

Continue Reading บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบวิจัย ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 5 มี.ค.]

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 [ปิดรับ 18 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 จำนวน 1 แผนงาน คือ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้และเชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ…

Continue Reading บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 [ปิดรับ 18 มี.ค.]

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน N44 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 [ปิดรับ 15 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 ภายใต้แผนงานย่อย คือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต อาจารย์ นักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ…

Continue Reading บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน N44 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 [ปิดรับ 15 มี.ค.]

บพข.ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) [ปิดรับ 18 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) ดังนี้ 1. แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง จำนวน 1 แผนงาน คือ แผนงานยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนำของโลก 2. แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน จำนวน…

Continue Reading บพข.ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) [ปิดรับ 18 มี.ค.]

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ [ปิดรับ 23 ก.พ.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) จำนวน 2 แผนงาน ประกอบด้วย 1. แผนงาน พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products: ATMPs) รวมถึงชีววัตถุ และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ให้เป็นแหล่งผลิตสำคัญของอาเซียน 2. แผนงาน พัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร…

Continue Reading บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ [ปิดรับ 23 ก.พ.]

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) [ปิดรับ 29 ก.พ.]

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการพิจารณาทุนดังกล่าว มีรอบการพิจารณาปีละ 2 ครั้ง และสามารถดำเนินงานได้ตั้งแต่วันที่…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) [ปิดรับ 29 ก.พ.]

บพข. ประกาศชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทำสัญญารับทุนรูปแบบ Digital Signature

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทำสัญญารับทุนรูปแบบ Digital Signature ผ่านระบบ One Platform ซึ่งระบบดังกล่าวต้องใช้ One ID ในการเข้าสู่ระบบเพื่อลงนามในสัญญา โดยระบบดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมลงนามในสัญญาทุกฝ่าย ซึ่งสามารถลงนามได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถตรวจสอบสถานะของสัญญาได้ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ใคร่ขอแจ้งแนวทางการลงทำสัญญารับทุนวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบ Digital Signature โดยท่านสามารถศึกษาแนวทางและวิธีการเพิ่มเติมได้ที่ https://pmuc.or.th/?p=6732 บันทึกข้อความ http://10.1.126.82/wp-content/uploads/2023/01/192econtract.pdf ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์…

Continue Reading บพข. ประกาศชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทำสัญญารับทุนรูปแบบ Digital Signature
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.