บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1) [ปิดรับ 17 เม.ย.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1) กรอบการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วยแผนงาน เช่น - พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ - ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง - พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า…

Continue Reading บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1) [ปิดรับ 17 เม.ย.]

ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 [ปิดรับ 17 เม.ย. 66]

ด้วยคณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้จัดทำโครงการ “รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ.” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการทำงานวิจัยเพิ่มสูงยิ่งขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับงานวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่ และเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถไต่เต้าไปเป็นนักวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการขอเชิญชวนให้สมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 โดยขอให้ส่งแบบเสนอชื่อ/สมัครพร้อมผลงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล ส่งมายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/02/364risingstar.pdf แบบเสนอชื่อ/สมัครเพื่อขอรับรางวัล https://kmutt.me/risingstar_66 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณนลินี…

Continue Reading ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 [ปิดรับ 17 เม.ย. 66]

วช. รับข้อเสนอโครงการภายใต้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2566 [ปิดรับ 16 ก.พ.]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ ทั้งทางด้านวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณที่ให้การสนับสนุนไม่เกิน 600,000 บาท สำหรับโครงการไม่เกิน 2 ปี และสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับโครงการไม่เกิน 1 ปี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด…

Continue Reading วช. รับข้อเสนอโครงการภายใต้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2566 [ปิดรับ 16 ก.พ.]

สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 28 มี.ค.]

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนงานวิจัยดังนี้ (1) แผนงานพัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ (2) แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ (3) แผนงานพัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ (4) แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย งบประมาณโครงการสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 ปี (ในกรณีโครงการต่อเนื่องนักวิจัยต้องแสดงให้เห็นเป้าหมายสุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) ให้ชัดเจน) หัวหน้าโครงการสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)…

Continue Reading สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 28 มี.ค.]

ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 2 [ปิดรับ 15 มี.ค.]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 2. การประเมินคุณภาพทางวิชาการ : ข้อโครงการวิจัยจะได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณภาพทางวิชาการ 3. งบประมาณโครงการ : โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2…

Continue Reading ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 2 [ปิดรับ 15 มี.ค.]

เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 28 ก.พ.]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในกรอบวิจัยดังนี้ - ด้านวิศวกรรมชีวเวช (biomedical engineering) - ชีววัสดุ (biomaterials) - ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริการสุขภาพ (Healthcare Automation and Data Analytics) - วิศวกรรมระบบประสาท (Neuroengineering) งบประมาณโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท สวนพ. ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ…

Continue Reading เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 28 ก.พ.]

การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2567 (FY2024) [ปิดรับ 24 เม.ย.]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)” ประกอบด้วย 2 หัวข้อการวิจัย ดังนี้ 1. การเข้าใจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ มุ่งเน้นการนำนโยบาย ข้อตกลง ความร่วมมือ เครื่องมือหรือกลไกที่มีอยู่เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือในชุมชน…

Continue Reading การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2567 (FY2024) [ปิดรับ 24 เม.ย.]

บพข. ประกาศชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทำสัญญารับทุนรูปแบบ Digital Signature

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทำสัญญารับทุนรูปแบบ Digital Signature ผ่านระบบ One Platform ซึ่งระบบดังกล่าวต้องใช้ One ID ในการเข้าสู่ระบบเพื่อลงนามในสัญญา โดยระบบดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมลงนามในสัญญาทุกฝ่าย ซึ่งสามารถลงนามได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถตรวจสอบสถานะของสัญญาได้ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ใคร่ขอแจ้งแนวทางการลงทำสัญญารับทุนวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบ Digital Signature โดยท่านสามารถศึกษาแนวทางและวิธีการเพิ่มเติมได้ที่ https://pmuc.or.th/?p=6732 บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/192econtract.pdf ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์…

Continue Reading บพข. ประกาศชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทำสัญญารับทุนรูปแบบ Digital Signature

สดช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 31 ม.ค. 66]

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ ๑ ในกรอบวงเงิน 2,200 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ มาตรา 26 (1) และ (2) ภายใต้กรอบนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ (1) Digital Manpower (2) Digital Agriculture (3) Digital…

Continue Reading สดช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 31 ม.ค. 66]

ประกาศรับข้อเสนอโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (รอบที่ 2) [ปิดรับ 25 ม.ค. 66]

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (รอบที่ 2) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ส.กทอ. สวนพ. ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนดังกล่าว โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. แจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการ โดยขอให้ท่านประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับภาควิชา/คณะเพื่อจัดทำเอกสารแนบ 1-5 สำหรับการเปิดใช้งานระบบของ ส.กทอ. ประจำปี 2566 2. นำส่งเอกสารแนบ 1-5 ผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ระบุชื่อทุน “ส.กทอ. ประจำปี…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (รอบที่ 2) [ปิดรับ 25 ม.ค. 66]
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.