ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วย บพท. ขอความร่วมมือผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทุกโครงการ เมื่อมีการจัดกิจกรรม หรือเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ขอให้อ้างอิงถึงกองทุนส่งเสริม ววน. และ หน่วย บพท. ตัวอย่างเช่น “งานวิจัยเรื่อง..... โดยมหาวิทยาลัย/กรม/หน่วยงาน.... ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และหน่วย บพท.” รวมทั้งแสดงตราสัญลักษณ์ (LOGO) สกสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อร่วมสื่อสารถึงผู้กำหนดนโยบาย ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงความสำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ /…

Continue Reading ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Franco-Thai Cooperation Program ประจำปี 2565-2566

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศรับให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/PHC SIAM) ประจำปี 2565-2566 สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน 2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง 3. จัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์ จำนวน 6…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Franco-Thai Cooperation Program ประจำปี 2565-2566

ETH Zurich ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021

Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2564 (Call for Opportunity Grant 2021) โดยเป็นโครงการริเริ่มด้านการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับนานาประเทศ ในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณะขนาดใหญ่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการเมืองที่สำคัญ หรือการริเริ่มนโยบายใหม่ ผู้ประสงค์ขอรับทุนเป็นอาจารย์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้ 1.…

Continue Reading ETH Zurich ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ: Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation Research Grant 2021

Mitsui Sumitomo Insurance Thailand ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย MITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDATION RESEARCH GRANT 2021 เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัยทางด้าน Traffic safety และ Senior citizen welfare ในกรอบวงเงินจำนวน 150,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการ: Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation Research Grant 2021

ลอรีอัล เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 19

ลอรีอัล เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 19 ผู้สมัครต้องเป็นสตรีไทย อายุไม่เกิน 40 ปี เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” จะมอบทุนสูงสุดจำนวน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.fwisthailand.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31…

Continue Reading ลอรีอัล เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 19
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.