รับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) [ปิดรับ 25 พ.ค. 65]

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเชิญจาก japan Science and Technology Agency (JST) และ Science and Technology in Society fofum (STS forum) ให้ร่วมเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565) เพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ (STS forum Young Leaders…

Continue Reading รับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) [ปิดรับ 25 พ.ค. 65]

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1) [ปิดรับ 27 พ.ค. 65]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1) กรอบการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 7 แผนงาน ดังนี้ 1) แผนงานสุขภาพและการแพทย์ 2) แผนงานอาหารมูลค่าสูง 3) แผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน 5)…

Continue Reading บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1) [ปิดรับ 27 พ.ค. 65]
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.