บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต” ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต” ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) ประกอบด้วย 2 แผนงานย่อย ดังนี้ 1. แผนงานย่อย “เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Aviation)” 2. แผนงานย่อย “เทคโนโลยีระบบราง (Railway)” สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)…

Continue Reading บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต” ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

สวรส. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการิจัย ประจำปี 2565

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้ 1. แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 2. แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการ พึ่งพาตนเองในระดับประเทศ โปรแกรมที่ 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองใน ระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว…

Continue Reading สวรส. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการิจัย ประจำปี 2565

สศก. เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2564

สำนักเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหาร ประจำปี 2564 โดยมีกำหนดให้มีการส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เดือนมีนาคม และรอบที่ 2 เดือนมิถุนายน ทั้งนี้รูปแบบการเสนอโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ใช้งบประมาณของตน…

Continue Reading สศก. เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2564

กทปส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประกาศรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบวงเงิน 400,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. โครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างยั่งยืน 2. โครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 3. โครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานวิจัย…

Continue Reading กทปส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT- NRF) ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย ระยะเวลาแลกเปลี่ยน 20-30 วัน และนักวิจัยไทยต้องมีนักวิจัยร่วมชาวเกาหลี (host) ซึ่งสังกัดหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น และผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อด้วยตนเองก่อนยื่นใบสมัคร สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการ…

Continue Reading ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT- NRF) ประจำปี 2564

ประกาศรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงินรวม 6,500 ล้านบาท จำนวน 2 แผนงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงิน 6,305 ล้านบาท • กลุ่มงานตามกฎหมาย วงเงิน 200 ล้านบาท • กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงิน 500 ล้านบาท •…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564

สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 9 แผนงานวิจัย)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่ง สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 9 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย 1. แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ 2. แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 3. แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ 4. แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 5. แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร 6. แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 7. แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร 8. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย…

Continue Reading สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 9 แผนงานวิจัย)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ JASTIP-Net 2021 ประจำปี 2564

Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 สาขา ดังต่อไปนี้ 1. WP1 Partnership, Networking and Integrated Approach 2. WP2: Energy and Environment Joint Laboratory…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ JASTIP-Net 2021 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ทุนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 2 หัวข้อเรื่อง ดังนี้ 1) การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย 2) หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเสนอผู้บริหารลงนามในเอกสารต่อไป เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1GlZblKn9nl00iNQ445pLHdtuL7ahYzew บันทึกข้อความดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/parliament65.pdf ติดต่อสอบถามข้อมูลที่…

Continue Reading ประชาสัมพันธ์ทุนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในโปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ: อุตสาหกรรมการแพทย์การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ (Covid-19) โดยมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ด้านการรองรับ ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร์ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)…

Continue Reading บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.