ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2566

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2566 (หลักสูตรผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลขที่ สธ 0621.06/1276) งานจรรยาบรรณวิจัยและธรรมาภิบาล สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร กำหนดจัดการฝึกอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2566 ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุม พินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2566

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม workshop U&I Experience Sharing #1/2566

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมจธ. เข้าร่วมกิจกรรม workshop U&I Experience Sharing #1/2566 ในหัวข้อ การสื่อสารและการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมเชิงธุรกิจ (Business communication and presentation) ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V space) ชั้น 14 อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)…

Continue Reading ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม workshop U&I Experience Sharing #1/2566

Research Integrity Online workshop (according to KMUTT Research Integrity Policy B.E.2564) on “Plagiarism and using AI-generated text”

The Research, Innovation and Partnerships Office (RIPO) will organize Research Integrity Online workshop according to KMUTT research integrity Policy B.E.2564. This workshop on “Plagiarism and using AI-generated text” will be…

Continue Reading Research Integrity Online workshop (according to KMUTT Research Integrity Policy B.E.2564) on “Plagiarism and using AI-generated text”

เขิญเข้าฟังการบรรยาย Episode 1: Basic Concept of Random Forest, Support Vector Machines, Neural Network, and Genetic Algorithm for Beginners

การบรรยาย Episode 1: Basic Concept of Random Forest, Support Vector Machines, Neural Network, and Genetic Algorithm for Beginners กลุ่มวิจัยวัสดุฉลาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจในเทคโนโลยี Machine Learning เข้าฟังการบรรยาย Episode 1 โดย ผศ.ดร.…

Continue Reading เขิญเข้าฟังการบรรยาย Episode 1: Basic Concept of Random Forest, Support Vector Machines, Neural Network, and Genetic Algorithm for Beginners

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม workshop พื้นฐานหลักคิดการตลาดสำหรับนักวิจัย และเครื่องมือ สำหรับการบริหาร งานวิจัย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมจธ. เข้าร่วมกิจกรรม workshop พื้นฐานหลักคิดการตลาดสำหรับนักวิจัย และเครื่องมือ สำหรับการบริหาร งานวิจัย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Business Model Canvas) ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V space) ชั้น 14 อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) โดยวิทยากรมากประสบการณ์ อ.จรีพร…

Continue Reading ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม workshop พื้นฐานหลักคิดการตลาดสำหรับนักวิจัย และเครื่องมือ สำหรับการบริหาร งานวิจัย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ. ครั้งที่ 2

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จะจัดโครงการบรรยายเรื่อง “ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ.” ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) วิทยากรโดย ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ สวนพ. คุณสุเทพ ทัดเทียม นิติกร สวนพ. และคุณชนาภา…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ. ครั้งที่ 2

Research Integrity Online workshop (according to KMUTT Research Integrity Policy B.E.2564) on “Supervision and Mentoring” Tuesday, 6 December 2022

The Research, Innovation and Partnerships Office (RIPO) will organize Research Integrity Online workshop according to KMUTT research integrity Policy B.E.2564. This workshop on “Supervision and mentoring” will be given by…

Continue Reading Research Integrity Online workshop (according to KMUTT Research Integrity Policy B.E.2564) on “Supervision and Mentoring” Tuesday, 6 December 2022

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 13 เรื่อง “การบันทึกข้อมูลงานวิจัย”

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13 เรื่อง “การบันทึกข้อมูลงานวิจัย” โดย ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ( 480 ท่าน)…

Continue Reading ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 13 เรื่อง “การบันทึกข้อมูลงานวิจัย”

งาน APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz x Thailand Tech Show 2022

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ 40 พันธมิตร ขอเชิญชวน นักลงทุน นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ Startup ผู้ที่มองหานวัตกรรมและพร้อมลงทุน เข้าร่วมงานประชุมและนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งสำคัญ "APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show…

Continue Reading งาน APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz x Thailand Tech Show 2022

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 12 เรื่อง Authorship

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12 เรื่อง Authorship โดย ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ( 480…

Continue Reading ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 12 เรื่อง Authorship
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.