การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2567

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2567 (หลักสูตรผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลขที่ สธ 0621.06/1276) งานจรรยาบรรณวิจัยและธรรมาภิบาล สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร กำหนดจัดการฝึกอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2567 ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุม พินิจวิทัศน์ (V…

Continue Reading การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2567

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (IACUC) หลักสูตร การจับบังคับสัตว์น้ำเพื่องานวิจัยตามหลักจรรยาบรรณ

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจับบังคับสัตว์น้ำเพื่องานวิจัยตามหลักจรรยาบรรณ” ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) ชั้น 5 และห้องวิจัยภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น รับเฉพาะอาจารย์ นักวิจัย…

Continue Reading ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (IACUC) หลักสูตร การจับบังคับสัตว์น้ำเพื่องานวิจัยตามหลักจรรยาบรรณ

TRIUP Act คืออะไร? เกี่ยวข้องกับการขอทุนวิจัยอย่างไร และมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร?

สำนักงานวิจัยนวัตกรรม และพันธมิตร (สวนพ.) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมรับฟังการสื่อสาร “แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัยภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP Act)” ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่านโปรแกรม zoom โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ Link https://docs.google.com/forms/d/1c35mFVLqrLDqJiN8tMluFuUP6BuzCHfAs7b39Lfbx_M/edit…

Continue Reading TRIUP Act คืออะไร? เกี่ยวข้องกับการขอทุนวิจัยอย่างไร และมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร?

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2/2566

สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จัดการอบรม ในหัวข้อเรื่อง Introduction to analysing research performance in SciVal โดยวิทยากร Mr. Alexander van Servellen จาก Elsevier Singapore ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านโปรแกรม…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2/2566

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Leadership ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Leadership ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V space) ชั้น 14 อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) โดยวิทยากรมากประสบการณ์ คุณภณธกร วงศ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนยห์นวัตกรรมอาหารเบทาโกร วัตถุประสงค์…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Leadership ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Announcement : SciVal Webinars 2023

Join Free Webinars! We would like to invite all KMUTT researchers, students and staff to join this SciVal webinars 2023 by Alexander van Servellen (Senior Consultant, Research Intelligence, Elsevier, SEA),…

Continue Reading Announcement : SciVal Webinars 2023

กิจกรรม workshop ในหัวข้อ การเรียนรู้วิธีการสร้างนวัตกรรมฐานชีวภาพ (BCG) ด้วยโมเดลใหม่ (Design thinking)

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม workshop ในหัวข้อ การเรียนรู้วิธีการสร้างนวัตกรรมฐานชีวภาพ (BCG) ด้วยโมเดลใหม่ (Design thinking) ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V space) ชั้น 14 อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) โดยวิทยากรมากประสบการณ์…

Continue Reading กิจกรรม workshop ในหัวข้อ การเรียนรู้วิธีการสร้างนวัตกรรมฐานชีวภาพ (BCG) ด้วยโมเดลใหม่ (Design thinking)

งาน APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz x Thailand Tech Show 2022

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ 40 พันธมิตร ขอเชิญชวน นักลงทุน นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ Startup ผู้ที่มองหานวัตกรรมและพร้อมลงทุน เข้าร่วมงานประชุมและนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งสำคัญ "APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show…

Continue Reading งาน APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz x Thailand Tech Show 2022

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 12 เรื่อง Authorship

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12 เรื่อง Authorship โดย ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ( 480…

Continue Reading ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 12 เรื่อง Authorship

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) นักวิจัยและผู้สนใจในการงานวิจัยทางด้านสหวิทยาการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง” วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) และผ่านระบบออนไลน์…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง”
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.