ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 2 [ปิดรับ 15 มี.ค.]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 2. การประเมินคุณภาพทางวิชาการ : ข้อโครงการวิจัยจะได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณภาพทางวิชาการ 3. งบประมาณโครงการ : โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2…

Continue Reading ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 2 [ปิดรับ 15 มี.ค.]

เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 28 ก.พ.]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในกรอบวิจัยดังนี้ - ด้านวิศวกรรมชีวเวช (biomedical engineering) - ชีววัสดุ (biomaterials) - ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริการสุขภาพ (Healthcare Automation and Data Analytics) - วิศวกรรมระบบประสาท (Neuroengineering) งบประมาณโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท สวนพ. ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ…

Continue Reading เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 28 ก.พ.]

การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2567 (FY2024) [ปิดรับ 24 เม.ย.]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)” ประกอบด้วย 2 หัวข้อการวิจัย ดังนี้ 1. การเข้าใจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ มุ่งเน้นการนำนโยบาย ข้อตกลง ความร่วมมือ เครื่องมือหรือกลไกที่มีอยู่เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือในชุมชน…

Continue Reading การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2567 (FY2024) [ปิดรับ 24 เม.ย.]

บพข. ประกาศชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทำสัญญารับทุนรูปแบบ Digital Signature

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทำสัญญารับทุนรูปแบบ Digital Signature ผ่านระบบ One Platform ซึ่งระบบดังกล่าวต้องใช้ One ID ในการเข้าสู่ระบบเพื่อลงนามในสัญญา โดยระบบดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมลงนามในสัญญาทุกฝ่าย ซึ่งสามารถลงนามได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถตรวจสอบสถานะของสัญญาได้ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ใคร่ขอแจ้งแนวทางการลงทำสัญญารับทุนวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบ Digital Signature โดยท่านสามารถศึกษาแนวทางและวิธีการเพิ่มเติมได้ที่ https://pmuc.or.th/?p=6732 บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/192econtract.pdf ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์…

Continue Reading บพข. ประกาศชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทำสัญญารับทุนรูปแบบ Digital Signature

สดช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 31 ม.ค. 66]

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ ๑ ในกรอบวงเงิน 2,200 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ มาตรา 26 (1) และ (2) ภายใต้กรอบนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ (1) Digital Manpower (2) Digital Agriculture (3) Digital…

Continue Reading สดช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 31 ม.ค. 66]

ประกาศรับข้อเสนอโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (รอบที่ 2) [ปิดรับ 25 ม.ค. 66]

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (รอบที่ 2) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ส.กทอ. สวนพ. ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนดังกล่าว โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. แจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการ โดยขอให้ท่านประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับภาควิชา/คณะเพื่อจัดทำเอกสารแนบ 1-5 สำหรับการเปิดใช้งานระบบของ ส.กทอ. ประจำปี 2566 2. นำส่งเอกสารแนบ 1-5 ผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ระบุชื่อทุน “ส.กทอ. ประจำปี…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (รอบที่ 2) [ปิดรับ 25 ม.ค. 66]

ประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัท Enago

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:4 January 2023
  • Post category:News

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ทำข้อตกลงกับบริษัท Enago ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ เช่น บริการช่วยแปลภาษา การจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ และการสัมมนาออนไลน์ เป็นต้น โดยมีค่าบริการในอัตราพิเศษสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการและดูรายละเอียดในการให้บริการและค่าบริการได้ที่เว็บไซต์ https://www.enago.com/kmutt/ Enago offers a language editing service for manuscripts, abstracts and theses etc. Authors can choose from a range of…

Continue Reading ประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัท Enago

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567 [ปิดรับ 24 ม.ค. 66]

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567 โดยลักษณะงานวิจัยต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา ดังนี้ 1. โครงการวิจัยขั้นริเริ่ม: สนับสนุนการวิจัยเพื่อศึกษาหรือพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิดหรือสมมติฐานของงานวิจัย หรือการวิจัยเริ่มต้นเพื่อสร้างความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ โดยให้การสนับสนุน 200,000 บาท/โครงการ ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี 2. โครงการวิจัยมุ่งเป้า: เป็นโครงการที่มีเป้าหมายความสำเร็จของโครงการอยู่ในระดับ TRL 4-9 โดยให้การสนับสนุน 500,000 – 2,000,000 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับประเด็นการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)…

Continue Reading การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567 [ปิดรับ 24 ม.ค. 66]

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด ประจำปี 2566 [ปิดรับ 6 ม.ค. 66]

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยข้อเสนอโครงการต้องมีเอกสารความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลขึ้นไป ภายใต้กรอบการวิจัย การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City) ประเด็นย่อย “เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น”กรอบงบประมาณ 1,000,000 - 3,000,000 บาท/โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ให้ดำเนินการดังนี้ 1.…

Continue Reading บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด ประจำปี 2566 [ปิดรับ 6 ม.ค. 66]

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุน Distinguished Visiting Professor และทุน Visiting Professor ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 28 ก.พ. 66]

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการพิจารณาทุนดังกล่าว มีรอบการพิจารณาปีละ 2 ครั้ง และสามารถดำเนินงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุน Distinguished Visiting Professor และทุน Visiting Professor ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 28 ก.พ. 66]
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.