เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโครงการ Thailand Research Expo and Symposium 2022

เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโครงการ Thailand Research Expo and Symposium 2022

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิตและนักศึกษา ส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม
Thailand Research Expo and Symposium 2022
ในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”
จัดในระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

กลุ่มเรื่องของบทความวิจัยที่เปิดเข้ารับการพิจารณาใน 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย

1. การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
3. การวิจัยด้านการศึกษา
4. การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5. การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม
6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้้น

สามารถนำส่งบทความฯ เข้ารับการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565
สามารถศึกษาคู่มือการส่งบทความผลงานวิจัยฯ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำบทความฯ ได้ที่
https://researchexpo.nrct.go.th/

Thailand Research Expo and Symposium 2022

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.