ภาพข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยในหัวข้อ “Publication Ethics”

ภาพข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยในหัวข้อ “Publication Ethics”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยในหัวข้อ “Publication Ethics” ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. การบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนะรักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เป็นวิทยากร โดยกิจกรรมในวันนี้มี อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร เข้ารับฟังการอบรม จำนวน 355 ท่าน ทั้งนี้บุคลาการของมหาวิทยาลัยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ KMUTT My Portal : Knowledge Bases

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3KstOA6  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน พ.ศ.2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

โทร. 0-2470-9623 อีเมล์:keerati.pin@mail.kmutt.ac.th

Line ID : @660tgdwz  เว็บไซต์ : https://ethics.kmutt.ac.th/

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.