ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ.

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ.

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จะจัดโครงการบรรยายเรื่อง “ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ.” วิทยากรโดย ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ และคุณสุเทพ ทัดเทียม นิติกร สวนพ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

การจัดบรรยายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคม มจธ. ทุกท่านได้รับทราบทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2565” ได้อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบใหม่ที่บังคับใช้ทดแทนระเบียบ สจธ. ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538 เดิม

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจโปรดแจ้งเข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Google Form ได้ที่ https://kmutt.me/ipaug65

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสุพิน ทองอินทร์ โทร. 02-470-9663

ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ.

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.