ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์  Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022

ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:29 December 2021
  • Post category:News

 รางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์
Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร บุคคลทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์

สามารถส่งเอกสารเสนอชื่อและเอกสารประกอบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/3577Mahidol-Science.pdf

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/th/SciMU-Envir.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนันท์มนัส วิมลเศรษฐ โทร. 0 2201 5071

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.