ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:17 November 2021
  • Post category:News

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง
สังกัด สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง
เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Technology Commercialization)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคและโอกาสทางธุรกิจสาหรับผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ได้อย่างเหมาะสมและมีความแม่นยาสูง
3. วางแผนคิดกลไก รูปแบบ และ/หรือ กลยุทธ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
4. ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย และติดต่อประสานกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเข้าใจและจริงใจ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นอย่างสม่าเสมอ และรายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด

คุณสมบัติขั้นต่าของผู้ดำรงตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะที่ต้องการ
มีทัศนคติเชิงบวก ร่าเริง สดใสและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความกล้าคิดและลงมือปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถทำงานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมาย แม้อยู่ภายใต้สภาวะที่มีความกดดัน
เชื่อมั่นในแนวคิดของการพัฒนาองค์กรและประเทศด้านเศรษฐกิจด้วยการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้สาเร็จ

ทักษะที่ต้องการ และ/หรือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรม เอกชน ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย งานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีประสบการณ์สร้างฐานข้อมูล

เอกสารประกอบการสมัคร
– Curriculum Vitae (CV)
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript) ระดับปริญญาตรี โทและเอก
– สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี โท และเอก
– สำเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
– เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร
ส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมบนขวา) และ Transcript มาที่ อีเมล : tto@kmutt.ac.th
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ดร.อมรรัตน์ หรือ ดร.จีสุดา โทร 02-470-9626

ประกาศรับสมัครงานทีม TTO

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.