การปิดปรับปรุงระบบการอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตร LMS วช.

การปิดปรับปรุงระบบการอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตร LMS วช.

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบการอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตร LMS โดย สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถเข้าอบรมออนไลน์ผ่านระบบ CITI Program (The Collaborative Institutional Training Initiative)

Link ระบบ CITI Program >> https://about.citiprogram.org/en/homepage/

Link การเลือกหัวข้อการอบรม >> https://ethics.kmutt.ac.th/traning2set/

Link คู่มือการใช้งานระบบ CITI Program >>
https://drive.google.com/file/d/1–fK70nkaj7EYe8ehIwQ2HrYLI8Y1Jp5/view

การปิดปรับปรุงระบบการอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตร LMS วช.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย
Line ID: @660tgdwz
Email: ethics@mail.kmutt.ac.th
โทร: 0-2470-9623

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.