ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor)
และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการพิจารณาทุนดังกล่าว มีรอบการพิจารณาปีละ 2 ครั้ง และสามารถดำเนินงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 นั้น

สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดดำเนินการส่งข้อมูลโครงการเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. รวบรวมและนำเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมพิจารณาการให้ทุนต่อไป ทั้งนี้ สวนพ. ได้แนบข้อกำหนดสำหรับผู้รับทุนโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และโครงการทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ตามเอกสารประกอบ และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนขอให้ผู้ขอรับทุนกรอกข้อมูลโดยละเอียดลงในระบบ KIRIM โดยใส่ข้อมูลให้ครบทุกหัวข้อ

ช่วงเวลาการรับสมัคร : รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้-29 ก.พ.2567

พิจารณา-ประกาศผล : ช่วงเดือน มี.ค 2567

เอกสารประกอบทั้งหมดดาวโหลดได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/research-support/

หมายเหตุ ข้อมูลต้องอยู่ในสถานะรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หากส่งข้อมูลไม่ทันในเวลาดังกล่าวจะขอเลื่อนไปพิจารณาในครั้งถัดไป

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/06/PRvisiting2567.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณญาณี นาแถมพลอยโทร. 02-470-9687 Email : yanee.nat@kmutt.ac.th, yanee.nat@mail.kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.