สป.อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปี 2565 [ปิดรับ 20 ธ.ค. 64]

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สป.อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปี 2565 ภายใต้การสนับสนุนในกรอบวงเงิน 5,000,000 บาท/ชุดโครงการ หรือกรอบวงเงิน 1,000,000 บาท/โครงการเดี่ยว ซึ่งได้กำหนดกรอบการวิจัยเป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ และ (2) การสร้างนวัตกรรม จำนวน 8 กลุ่มเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1. การวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธทหารบก 2.…

Continue Reading สป.อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปี 2565 [ปิดรับ 20 ธ.ค. 64]
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.