เปิดรับคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ระยะเวลาเปิดรับคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคมถึงวันที่…

Continue Reading เปิดรับคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2566
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.