โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2565

โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2565

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:9 August 2022
  • Post category:News

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าวไทยทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใผ่รู้เพื่อสรรหานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
3. เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้คันคิดและผลักดันนวัตกรรมข้าวไทยจนบรรลุผล

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่าง ๆของข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวหัก แป้งข้าวแกลบ รำข้าว ฟางข้าว ฯลฯ) โดยมี “ข้าว” เป็นส่วนประกอบสำคัญโดยอาจจะเกิดจากการสร้างความรู้ใหม่ หรือการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ ให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สูง
2. กระบวนการผลิต ที่เป็นนวัตกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัสระดับชาติมาก่อน และไม่ได้อยู่ในเชิงพาณิชย์มาแล้วเกิน 2 ปี

ประเภทผู้สมัคร
1. กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการเอกชน องค์กรภาครัฐระดับชาติ หรือสถาบันการศึกษาระตับอุดมศึกษา
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้สมัครมาจาก “ชุมชนท้องถิ่น”หรือผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มแรก

รายละเอียดระเบียบการและกำหนดการต่าง ๆ สามารถคลิคผ่านลิงก์นี้ https://qrco.de/bd644c หรือ Scan QR Code โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงาน พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 มายังมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชปถัมภ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรสาร 02-942 7621 E-mail: ricefoundthailand@yahoo.com Website : www.thairice.org

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.