ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2/2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จะจัดการอบรม ในหัวข้อเรื่อง "โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2/2564" วิทยากรโดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร มจธ. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานวิจัย สำนักงานวิจัยฯ ขอเรียนเชิญ…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2/2564
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.