บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (1 ชุดโครงการประกอบด้วย 2 โครงการย่อยขึ้นไป) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ ภายใต้ประเด็นโจทย์การวิจัยคือ การสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย และการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) (ข้อเสนอโครงการต้องทำทั้งสองประเด็นโจทย์) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านพื้นที่การเรียนรู้ด้วยกลไกความร่วมมือระดับเมือง ภายใต้กรอบงบประมาณ 1,000,000 –…

Continue Reading บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.