ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ “1 ชั่วโมงกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดการบรรยายเรื่อง “1 ชั่วโมงกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” วิทยากรโดย ดร.ผ่องศรี เวสารัช สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ผู้แทนจากสำนักงานนิติการ และสำนักคอมพิวเตอร์ วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. การบรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Team (ไม่จำกัดจำนวน) โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศและของ มจธ. 2.…

Continue Reading ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ “1 ชั่วโมงกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.