นักวิจัยคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยสูงสุดระดับโลก

นักวิจัยคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยสูงสุดระดับโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

นักวิจัยคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยสูงสุดระดับโลก
Highly Cited Researcher 2019 ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
โดยผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงเป็น Top 1% ของโลก
ในฐานข้อมูล Web of Science จากสถาบัน Clarivate Analytics สหรัฐอเมริกา

ประกาศผลเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562

#KMUTT

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.