ETH Zurich ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021

Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2564 (Call for Opportunity Grant 2021) โดยเป็นโครงการริเริ่มด้านการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับนานาประเทศ ในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณะขนาดใหญ่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการเมืองที่สำคัญ หรือการริเริ่มนโยบายใหม่ ผู้ประสงค์ขอรับทุนเป็นอาจารย์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้ 1.…

Continue Reading ETH Zurich ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.