ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี 2563-2564

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญ 8 ประเด็น (เอกสารประกอบ) ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trc.or.th (หัวข้อศูนย์ข้อมูลทุนวิจัย) หรือ รายละเอียดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่ และขอให้ดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ต้องผ่านการอบรม TRC e-learning หลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน (basic course) จะได้ใบรับรองการอบรม (link…

Continue Reading ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี 2563-2564
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.