การรับข้อเสนอโครงการภายใต้งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ปิดรับ 26 ส.ค. 65]

ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อเสนอผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management; KIRIM) (เว็บไซต์ https://kirim.kmutt.ac.th) โดยเลือกประเภททุน “งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)” พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (ข้อเสนอการวิจัยถึงสถานะ “เจ้าหน้าที่ส่วนกลางวิจัย หรือ Require University Admin review” พร้อมแนบไฟล์ ดังนี้ - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย - แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ…

Continue Reading การรับข้อเสนอโครงการภายใต้งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ปิดรับ 26 ส.ค. 65]
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.