ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Franco-Thai Cooperation Program ประจำปี 2565-2566

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศรับให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/PHC SIAM) ประจำปี 2565-2566 สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน 2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง 3. จัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์ จำนวน 6…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Franco-Thai Cooperation Program ประจำปี 2565-2566
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.