บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ประจำปี 2564 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และรับปรับใช้นวัตกรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาในชุมชน พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท. (กรอบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 5,000,000 บาทต่อชุดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี) 2. ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม…

Continue Reading บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ประจำปี 2564 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.