สกพอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้งบบูรณาการ EEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 29 พ.ย. 64]

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพงบบูรณาการ EEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (project proposal) ภายใต้แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 “ต่อยอดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างบูรณาการและยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวชี้วัด (1) มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า…

Continue Reading สกพอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้งบบูรณาการ EEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 29 พ.ย. 64]
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.