ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ ประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ” (Infectious Disease) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับต่างประเทศเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และบรรเทาโรคติดเชื้อและโรคเรื้อรัง  สวนพ. ขอให้ อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งโครงการ…

Continue Reading ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ ประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ”
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.