วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย และเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากรและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย และเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากรและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 2. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง 3. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ 4. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)…

Continue Reading วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย และเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากรและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.