บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต ภายใต้แผนงานย่อยเทคโนโลยีระบบราง และแผนงานย่อยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ โดยข้อเสนอโครงการต้องเป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป และต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) ระยะเวลาดำเนินการ…

Continue Reading บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.