ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)”

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management: KIRIM) ซึ่งเป็นระบบกลางของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานระบบ KIRIM ได้เป็นอย่างดี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้จัดโครงการฝึกอบรม “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ในการใช้งานระบบ KIRIM เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยมีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย รูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)”
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.