เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรอบวิจัย : 1. วิศวกรรมโยธาราง (Railway Civil Engineering) 2. ชิ้นส่วนและการซ่อมบำรุงระบบราง (Railway System Parts and Maintenance) 3. ระบบไฟฟ้าระบบราง และระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ (Railway Electrical System and…

Continue Reading เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2565
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.