การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.)  มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ( มจธ.-สวทช.)  มีวัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง   ในปีการศึกษา 2564  มีเป้าหมายในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาภายใต้โครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 10 คน  โดยกำหนดขอบเขตของการเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่มุ่งเน้นสาขาวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยทั้ง 7 ด้านของมจธ.และรองรับการดำเนินการภายใต้นโยบายของประเทศในกลุ่มสาขาที่มุ่งเน้น            สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักวิจัย จากมจธ.และสวทช.  ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯและระเบียบที่เกี่ยวข้อง…

Continue Reading การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำปีการศึกษา 2564
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.