ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม และการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดยมีกำหนด เปิด-ปิด รับข้อเสนอระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2564 เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาได้อย่างแท้จริงในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.