บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal) ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 1) ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้ 1. (10b.1) การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและการแปรรูปอาหาร สารประกอบในอาหารที่ทำหน้าที่พิเศษ และผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงจากผลิตผลการเกษตร เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2. (10b.2) การวิจัยพัฒนายาชีววัตถุ เซลล์บำบัด เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรค และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน 3. (10b.4) พลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรหรือจากธรรมชาติ…

Continue Reading บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal) ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1)
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.