สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปี 2565 [ปิดรับวันพุธที่ 24 พ.ย. 64]

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับงานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี ทั้งนี้ สทน. กำหนดเงื่อนไขผู้ขอรับการสนับสนุนดังนี้ 1. ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องดำเนินการวิจัยร่วมกับนักวิจัยของ สทน. และเป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์หรือรังสี 2. โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สทน. จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ในการจัดอันดับโดย Scimago Journal Rankings และจะต้องได้รับการตีพิมพ์ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากลงนามในสัญญารับทุน…

Continue Reading สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปี 2565 [ปิดรับวันพุธที่ 24 พ.ย. 64]
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.