ประชาสัมพันธ์ วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม - โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร --> ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม --> ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร --> ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ - โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ --> ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย - โปรแกรมที่ 9…

Continue Reading ประชาสัมพันธ์ วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.