บทความปริทัศน์


. การเพิ่มความคงตัวของนาโนอิมัลชันน้ำมันหอมระเหยต่อการเกิดออสวอล์ดไรเพนนิ่ง
สุวิมล อริยประกาย

   
บทความวิจัย

. ผลของเส้นใยเหลือใช้จากเศษวัสดุทางการเกษตรต่อสมบัติ
เชิงกล สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางความร้อนของวัสดุ

ไม้ผสมพลาสติกจากพอลิโพรพีลีน

ณคนัท รักษารักษ์  ธเนศ รัตนวิไล  และ  ชัยณรงค์ ศรีวะบุตร
. สมรรถนะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบ
เทอร์โมไซฟอนท่อเดี่ยวที่มีส่วนอะเดียแบติกยาว 7.5Le
โดยใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นสารทำงาน

ธนาพล สุขชนะ
. ผลของเงื่อนไขการขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบสลิปต่อการ
แตกร้าวของชิ้นงานซิลิคอนคาร์ไบด์ที่เผาแบบประสาน
ด้วยไนไตรด์

มานะ ชีวชื่น  และ  อภิวัฒน์ มุตตามระ
. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต
เรล ลิงค์

ชุติพนธ์ สุบรรณภาส  พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม  และ  อำพล การุณสุนทวงษ์
. การประยุกต์ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือในการประเมิน
ความเสี่ยงสำหรับการเลือกเส้นทางการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบที่เหมาะสม

นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์
. ผลของอุณหภูมิในการให้ความร้อนต่อสมบัติบางประการ
และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยพร้อมดื่มใน
บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว

แดนชัย เครื่องเงิน  จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล  และ  ตระกูล พรหมจักร


บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย
สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 (ThaiTIMA 2015)


. การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไส้กรองอากาศรถยนต์
วรวรรณ ชวกุล  และ  จักร ติงศภัทิย์
.