บทความวิจัย

. การขนส่งผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีด้วยต้นทุนต่ำที่สุด
ไปยังประเทศกัมพูชา กรณีศึกษา โรงงานผลิตนมยูเอชที

อิสริยพร หลวงหาญ
. ผลกระทบต่อกำลังอัดของมอร์ตาร์ที่มีส่วนผสมของยิปซัม
เหลือใช้แทนที่ปูนซีเมนต์และมวลรวมละเอียดบางส่วน

อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ  ชาญณรงค์ งามธนโชติ  และ
ชยานันต์ วิวัฒน์วนาวงศ์
. น้ำหนักวิกฤตของคานเอียงต่างระดับที่มีความยาวส่วนโค้ง
แปรเปลี่ยนได้ภายใต้แรงดึงที่จุดรองรับ

การันต์ คล้ายฉ่ำ
.


บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ITIChE 2018
และการประชุมระดับประเทศ TIChE 2018


. การเจือวาเนเดียมออกไซด์ด้วยทองแดงในขั้วแคโทดของ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

ณัฐพันธุ์ สนั่นนาม  เลิศฤทธิ์ ลิ้มสุรัตน์  และ  ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
. การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติของผิวเคลือบอนุภาค
นาโนซิลิกาแบบชอบน้ำเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารเคลือบ
ทำความสะอาดตัวเอง

ปริญดา บุญช่วยเหลือ  สกลพัฒน์ ผลารุจิ  หนึ่งบุรุษ เหล่าโชคชัย  ณฐพร โสวสด
ธันยกร เมืองนาโพธิ์  และ  วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล

บทความพิเศษ


. ความคิดเห็นเรื่องนโยบายพลังงานเพื่อลดการปล่อย
แก๊สเรือนกระจกและมลพิษ

ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์  สวัสดิ์ ตันตระรัตน์
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ อำนวย ทองสถิตย์
และ สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา