. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี :
กรณีศึกษายานยนต์ไฟฟ้า ประเภทยานยนต์นั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน 7 คน (รย.1)

พรศรี ลีลาพัฒนวงศ์  และ  ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
. การศึกษารูปแบบการลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ
ส่วนต่อขยายทางยกระดับ อุตราภิมุข

ธนวัฒน์ มงคลชู  กิตติ ทรัพย์ประสม  อำพล การุณสุนทวงษ์
และ  โสรดา เสาวลักษณ์อักษร
. การจัดเส้นทางการขนส่งแบบแบ่งส่งสินค้า
และรถหลายขนาดด้วยวิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง :
กรณีศึกษาบริษัทขนส่งเครื่องดื่ม

อกนิษฐ์ สันธินาค  และ  ศิรวดี อรัญนารถ
. การพยากรณ์ราคาผลปาล์มน้ำมันด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์
วรางคณา เรียนสุทธิ์
. หัวทดสอบแบบวงแหวนวัดแรงสำหรับหากำลัง
ของดินเหนียวอ่อน

กิติเดช สันติชัยอนันต์  และ  ธวัชชัย เพ็ชรไม้
. ผลของความเร็วหมุนเชื่อมและความเร็วเดินเชื่อมต่อโครงสร้าง
จุลภาคและสมบัติเชิงกลของอลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 356
ที่ผ่านการเชื่อมเสียดทานแบบกวนใต้น้ำ

วรพงค์ บุญช่วยแทน  ชาตรี หอมเขียว  
และ  ศุภชัย ชัยณรงค์