บทความปริทัศน์

. ขั้นตอนวิธีอาณานิคมมดสำหรับปัญหา
การจัดเส้นทางการเดินรถที่มี
ความต้องการแบบสโทแคสติก

กิตติโรจน์ สันติฐายี  และ  อุดม จันทร์จรัสสุข


   
บทความวิจัย

. การคัดเลือกคุณลักษณะสำหรับการจำแนก
กิจกรรมของมนุษย์จากข้อมูลโครงร่าง
โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกสองระดับ

ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์
. การปรับปรุงคุณภาพขอบรูด้วยการกดอัด
เพื่อเพิ่มความสามารถในการขึ้นรูปขอบรู

จิราพร ศรีประเสริฐ  และ  วารุณี เปรมานนท์
. การพัฒนาแบบจำลองการรวมสินค้าคงคลัง
และกระจายสินค้าแบบรวมศูนย์
กรณีศึกษา : บริษัทเครื่องดื่ม

พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล  และ  ธนาภรณ์ สุวรรณวรพงศ์
. การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากดินพิมาย
ผสมเถ้าลอย

กรกนก บุญเสริม  อารีพร เบ้าอุฬาล
สิรีรัตน์ ลิศนันท์ (อินทรกำแหง)
ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์   สุดารัตน์ สมบัติศรี
กิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์  ชัยชาญ โชติถนอม
และ  ปริญญา จินดาประเสริฐ
. การปนเปื้อนของโลหะหนักในตะกอนดิน
ไส้เดือนทะเลและหอยแครงในพื้นที่รองรับ
น้ำทิ้งคลองบางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

อุดมลักษณ์ คงสังข์  ธงชัย สุธีรศักดิ์
และ  เวียงชัย จงศรีรัตนกุล


บทความคัดเลือกจากการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Nation-Building 2017:
Innovative Solutions for Sustainable Economic, Political and Social Development (ICNB)


. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของนักลงทุนในเขตเทศบาลนครเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
คณิศรา ธัญสุนทรสกุล

บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ITIChE 2017 และการประชุมระดับประเทศ TIChE 2017


. การผลิตพลาสติกชีวภาพสู่ความยั่งยืน
กรรณิการ์ แจ้งวิจารณ์  และ  แชบเบียร์ กีวาลา