ปีที่ 41   ฉบับที่ 3                    กรกฎาคม  -  กันยายน 2561

   
บทความปริทัศน์

. การประยุกต์ใช้ท่อความร้อนในการเพิ่มสมรรถนะของระบบปรับอากาศ
สันติภาพ นาคแก้ว  และ  สมชาย วงศ์วิเศษ


   
บทความวิจัย

. การศึกษาการเชื่อมเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียม
A6063-T831

ธวัชชัย อินเที่ยง  ปัญญา บัวฮมบุรา  และ  รัตน บริสุทธิกุล
. โปรแกรมเพื่อพยากรณ์ปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนน
เกริกเกียรติ อังคณาวิศัลย์  และ  เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์
. ผลของการแปรรูป การเก็บรักษา และการให้ความร้อนซ้ำ
ต่อปริมาณและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของข้าว
พร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ต

ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา  ขนิษฐา ศรีนวล   และ  เอนก หาลี
. สมการอัตราการระเหยของน้ำในเนื้อไม้ยางพารา
ความหนา 25.4 มิลลิเมตร

พรชัย เพชรสงคราม  และ  ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
. การถ่ายเทมวลสารและคุณภาพของชิ้นน้อยหน่า
ที่ผ่านการดึงน้ำออกโดยใช้สารละลายออสโมติก
ในรูปแบบสารละลายผสมของน้ำตาลโอลิโกฟรุคโตส
และน้ำตาลมะพร้าว

วิชมณี ยืนยงพุทธกาล  พิชานันท์ ขำขยัน
และ  สุภลัคน์ แก่นโชติกุล
.


บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ITIChE 2017
และการประชุมระดับประเทศ TIChE 2017


. การประเมินวัฏจักรชีวิตของระบบไบโอรีไฟน์เนอรี่
จากอ้อยในบริบทของประเทศปากีสถาน

ฮาฟิซ อุสมาน ราห์นี  และ  แชบเบียร์ กีวาลา
. ผลของการให้ความร้อนในระหว่างการงอก
ที่มีต่อปริมาณสารกาบ้า สารต้านอนุมูลอิสระ
และเนื้อสัมผัสของข้าวเปลือกงอกสายพันธุ์ต่างๆ

จักราวุฒิ เตโช  สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร  และ  สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา