ปีที่ 41   ฉบับที่ 2                    เมษายน  -  มิถุนายน 2561

   
บทความวิจัย

. การพัฒนาเอลิเมนต์โครงข้อแข็งที่รวมผลของการ
เสียรูปเฉือนสำหรับการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของ
โครงสร้างคอนกรีต

ธรรมการ ภัคพิตรพิบูล  และ  ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
. การวิเคราะห์และเพิ่มผลผลิตการบรรจุขวดโดยทฤษฎี
ซ่อมบำรุงรักษา

พิษณุ มนัสปิติ
. การจำลองการถ่ายเทออกซิเจนเข้าสู่บริเวณต่างๆ
ของขวด PET ที่บรรจุน้ำและเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ

วรรณพร แก้วบุญเรือง  กุศล บวรรัตนบุญญา  ทิพาพร อยู่วิทยา
และ  สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
. การพัฒนามอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราสำหรับซ่อมแซมและ
บำรุงรักษาคลองชลประทาน

พีรวัฒน์ ปลาเงิน  สมศักดิ์ ชินวิกกัย  และ  ชวน จันทวาลย์
. การใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดเพื่อเพิ่มการต้านทาน
คลอไรด์ของคอนกรีตกำลังสูงที่ใช้มวลรวมจากการย่อย
เศษคอนกรีต

ปกป้อง รัตนชู  อิศราพงษ์ ขานทอง  วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
และ  ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้วยการขนถ่ายวัสดุ
กรณีศึกษาโรงงานบรรจุน้ำมันปาล์ม

กิตติชัย อธิกุลรัตน์
. การใช้ประโยชน์น้ำมันปลาน้ำจืดที่อุดมด้วยโอเมก้า-9
เป็นอาหารปลา

ธีระวัฒน์ รัตนพจน์  เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน  สุดาพร ตงศิริ
ดวงพร อมรเลิศพิศาล  และ  ชุติมา ศรีมะเริง
. การตรวจวัดไอออนตะกั่ว (II) และไอออนแคดเมียม (II)
พร้อมกันโดยใช้วิธีอิน-ซิตู พลวง (III) / บิสมัท (III) ฟิล์ม
บนอิเล็กโทรดไส้ดินสอต้นทุนต่ำ

สิรีรัตน์ ลิศนันท์  ณัฐริกา ศิริยานนท์  รัชดาวรรณ ตามกลาง
ณัฏฐ์ธยาน์ บุตรวงศ์  และ  อาทิตย์ อัศวสุขี


บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ITIChE 2017
และการประชุมระดับประเทศ TIChE 2017


. การกระจายตัวของเม็ดตะกอนภายในถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสีย
แบบไร้อากาศขนาดโรงงานอุตสาหกรรมด้วยแบบจำลองสามสถานะ

ถาวร รัตติทิวาพาณิชย์  วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์  วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
และ  วรินธร สงคศิริ