ปีที่ 41   ฉบับที่ 1                    มกราคม  -  มีนาคม 2561

   
รายงานทางเทคนิค

. การตรวจสอบการทรุดตัวของอาคารด้วยกล้องระดับ
เศรษฐพงศ์ ศรีวิริยานนท์  ธงชัย โพธิ์ทอง  และ  ธีระ ลาภิศชยางกูล


   
บทความวิจัย

. สมบัติดินและการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ในพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก
ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว  และ  อำพล กิมิเส
. วิธีฮิวริสติกการสร้างสำหรับการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า
ที่ระยะเวลาเดินทางขึ้นกับเวลาภายใต้ข้อจำกัดกรอบเวลา
ในการรับส่งสินค้าแบบไม่เคร่งครัดและการใช้พาหนะหลายเที่ยว

วรรณวรา เนืองนิตย์นราพร  และ  อำพล การุณสุนทวงษ์
. หลักการและวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล

กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์
. กำลังอัด การต้านทานการขัดสีและการแทรกซึมของคลอไรด์
ของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน

วชิรกรณ์ เสนาวัง  วีรชาติ ตั้งจิรภัทร  และ  ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
. การประเมินศักยภาพเชิงพลังงานของวัสดุเหลือใช้
จากสับปะรดในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย

กิตตินันท์ บุญรอด  พิเชฐ นิลดวงดี  และ  อวัสดา พงศ์พิพัฒน์
. สมรรถนะของอิฐกลวงที่สร้างจากเถ้าลอย ซีเมนต์และทราย
ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด  นาซิม อารี  และ  คาเดียร์ ฮัสเซ่น


บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย
สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 (ThaiTIMA 2015)


. การตั้งใจใช้เทคโนโลยีในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางสาธารณะ

เดวิด มกรพงศ์  และ  ปรารถนา ปุณณกิติเกษม