ปีที่ 40   ฉบับที่ 4                    ตุลาคม  -  ธันวาคม 2560

   
บทความปริทัศน์

. การดัดแปรยางธรรมชาติด้วยวิธีทางเคมี :
การทบทวนวรรณกรรมอย่างกระชับ

ภิญโญ วงษ์ทอง  และ  สุดา เกียรติกำจรวงศ์


   
บทความวิจัย

. การสั่นอิสระแบบไม่เป็นเชิงเส้นของโครงสร้าง
เปลือกบางแบบสมมาตรตามแนวแกนรูปทรงกลม
รับแรงดันภายใน

วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา  และ  สมชาย ชูชีพสกุล
. กำลังอัดของมวลรวมจากคอนกรีตรีไซเคิลที่
เชื่อมประสานด้วยจีโอพอลิเมอร์ที่มีเถ้าลอยและ
เถ้าแกลบเป็นสารตั้งต้นเพื่อใช้เป็นวัสดุชั้นพื้นทาง


ธีรพฤทธิ์ พลตื้อ   อภิชาติ สุดดีพงษ์  และ  สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
. การศึกษาวิธีการสกัดและปริมาณของสาระสำคัญ
ในสมุนไพรหญ้าเขาแพะ

ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์  ปณิชา ชุติชัยจรัส  วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
สินธพ โฉมยา  และ  วินิต อัศวกิจวิรี
. การตรวจสอบการส่งผ่านคลื่นของทุ่นลอยกันคลื่น
ชัยยุทธ ชินณะราศรี  และ  คมสัน วิริยกิจจา
. การออกแบบรายวิชาเชิงศิลป์และศาสตร์การสอนและ
การนำไปปฏิบัติให้เกิดผลของการประเมินแบบอิงผลลัพธ์
การเรียนรู้ : ความพยายามเบื้องต้นในรายวิชาเครื่องจักรกล
และการออกแบบ ระดับปริญญาตรี

พิเชษฐ์ พินิจ
. การเพิ่มความเข้มข้นก๊าซมีเทนที่แหล่งกำเนิดของ
น้ำเสียโรงงานเอทานอลด้วยคอลัมน์ถังคายก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์แบบเป่าอากาศ


จินดามณี ป๊อกสอน  และ  พฤกษ์ อักกะรังสี

. การจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
ด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

กองพล ชุนเกาะ  และ  วชรภูมิ เบญจโอฬาร

บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย
สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (ThaiTIMA 2014)


. ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงานของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย

จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์  และ  วชิระ รอตรวย
. องค์ประกอบของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
กรณีศึกษา สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ภีมะ ทองเนื้อห้า  และ  ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช

. การยอมรับและการนำระบบโทรเวชกรรมเข้าไปใช้กับ
กระบวนการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล กรณีศึกษา :
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อรพรรณ คงมาลัย  และ  วสันต์ ใจวงศ์