ปีที่ 40   ฉบับที่ 3                    กรกฎาคม - กันยายน 2560

   
บทความวิจัย

. พฤติกรรมของเสาเข็มดินซีเมนต์รูปตัวทีภายใต้การรับแรง
จากคันดินแบบยูนิตเซลด้วยแบบจำลองย่อส่วน

ภัทรพงศ์ เย็นศรี  อนุชา วงษ์เลิศ  และ  พรเกษม จงประดิษฐ์
. การประมาณค่าปริมาณฝนสูงสุดที่เป็นไปได้ของประเทศไทย
ด้วยวิธีทางสถิติ

นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์  และ  ชัชพล เข็มเงิน
. ผลของอุณหภูมิบ่มต่อกำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์
จากเถ้าถ่านหิน

ณัฐพัชร์ ผาติไตรวัฒน์  และ  วิเชียร ชาลี
. การปรับปรุงรอบระยะเวลาของการบำรุงรักษาเครื่องจักร
สำหรับการผลิตมาสเตอร์แบตช์

ภานุเดช แสนทวีสุข  และ  จิตรา รู้กิจการพานิช
. การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์คุณภาพธุรกิจค้าส่งไทย
ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี

หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
. บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ : สถานะ ปัญหา
และความต้องการของผู้ใช้ระดับบุคคลในประเทศไทย

เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์  ชาลี วรกุลพิพัฒน์
และ  มาสวีร์ มาศดิศรโชติ
. การคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบโดยใช้วิธีการ TOPSIS
และ ROC : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมร้านอาหาร

กวินภพ ศรีวัฒนานุศาสตร์  และ  ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส
. การใช้ประโยชน์ของกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในเถ้าก้นเตา
จีโอพอลิเมอร์ : การศึกษาสมบัติทางกายภาพ
องค์ประกอบทางแร่ และโครงสร้างทางโมเลกุล

สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์  และ  ธนากร ภูเงินขำ
. ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบขนานสำหรับปัญหา
การขัดขวางโครงข่ายแบบสโทแคสติก

อุดม จันทร์จรัสสุข
. ประสิทธิภาพของวัสดุนาโนที่ปรับปรุงที่ผิวหน้าอิเลคโทรด
เพื่อตรวจวัดสารซูดานอนุพันธ์ที่หนึ่งโดยใช้วิธีเคมีไฟฟ้า

พรทิพย์ โค้วนฤมิตร  จตุพร พานทอง  และ  วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย