ปีที่ 40   ฉบับที่ 2                    เมษายน - มิถุนายน 2560

   
บทความวิจัย

. การสร้างแผนภาพการออกแบบจานสปริง
ด้วยแบบจำลองจากวิธีพลังงาน

วัชรพงษ์ ปะตังทะโล  สนติพีร์ เอมมณี  และ  สุรเชษฐ์ ชุติมา
. ปริมาณฝนสูงสุดที่เป็นไปได้สำหรับภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์  และ  ชัชพล เข็มเงิน
. การจำแนกระดับความสุกทุเรียนพันธุ์หลงลับแล
โดยการตรวจสอบระดับสีผิวเปลือกทุเรียน
ด้วยกระบวนการประมวลผลภาพ

อภิศักดิ์ พรหมฝาย  และ  พิทักษ์ คล้ายชม
. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมัก
เพื่อผลิตวุ้นด้วย Acetobacter xylinum TISTR 975
จากน้ำมะม่วง

จินตนา พรมวงษ์ป้อ  วนิดา โยคนิตย์  และ  จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
. สมบัติของแผ่นประกอบที่ผลิตจากกระดาษเหลือใช้
และเส้นใยแก้วสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอาคาร

ธนภรณ์ โภควรรณวิทย์  และ  ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
. การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจาก
พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน 15 ชนิด

เอนก หาลี  และ  บุณยกฤต รัตนพันธุ์
. การศึกษาลักษณะเฉพาะของการไหลในแม่น้ำเจ้าพระยา
ตอนล่าง ด้วยเทคโนโลยีความเร็วคลื่นเสียงดอปเปลอร์

ชัยยุทธ ชินณะราศรี  กิตติธัช โพธิวิจิตร  และ  สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์
. การจำแนกวรรณยุกต์ไทยโดยใช้สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
นิยวดี ศรีสุวรรณ  พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์  และ  ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
. การลดอันดับแบบจำลองของระบบพลวัตเชิงเส้น
ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยการค้นหาแบบนกกาเหว่า

สาโรจน์ หลั่งน้ำทิพย์  และ  เดชา พวงดาวเรือง
. การบรรเทาปัญหาการจราจรเมื่อปิดแยกราชประสงค์
เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์  กฤษณ์ กาญจนไวกูณฐ์  และ  คณิศร สังขวุฒิ