ปีที่ 40   ฉบับที่ 1                    มกราคม - มีนาคม 2560

   
บทความวิจัย

. กระบวนการตัดสินใจซื้อและการกำหนดปัจจัย
การบริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
แบบยั่งยืนของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์  และ  สุภมาส อังศุโชติ
. การปรับปรุง RGBDSLAM สำหรับสิ่งแวดล้อม
แบบพลวัตร

ศุภมร ศรีบุญแก้ว  และ  พจน์ ตั้งงามจิตต์
. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอก
พันธุ์หอมไชยา

กฤตภาส จินาภาค
. การประยุกต์ใช้วิธีการแปลงเชิงอนุพันธ์สำหรับ
ศึกษาพฤติกรรมหลังการโก่งเดาะของเสายื่นภายใต้
แรงกระทำที่ปลาย

สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม  และ  บุญชัย ผึ้งไผ่งาม
. การเตรียมผิวเคลือบคอนเวอร์ชันที่ปราศจากโครเมต
เพื่อป้องกันการกัดกร่อน : ส่วนที่ 1 ผิวเคลือบซีเรียม

วัฒนสิทธิ โสตถิโสภา  นภฉัตร ธารีลาภ  และ  ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์
. อิทธิพลของอุณหภูมิแบบหล่อต่อข้อบกพร่องของ
โลหะผสมสีขาวในกระบวนการหล่อขี้ผึ้งหาย

จิตรลดา พิศาลสังฆคุณ  สิริพร โรจนนันต์  และ  สุรศิษฐ์ โรจนนันต์
. การเตรียมผิวเคลือบคอนเวอร์ชันที่ปราศจากโครเมต
เพื่อป้องกันการกัดกร่อน : ส่วนที่ 2 ผิวเคลือบโมลิบเดท

วัฒนสิทธิ โสตถิโสภา  นภฉัตร ธารีลาภ  และ  ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์
. การถอดบทเรียนการบรรเทาอุทกภัยในระดับชุมชน
สัจจา บรรจงศิริ  บำเพ็ญ เขียวหวาน  ปาลีรัตน์ การดี
และ  ชัยยุทธ ชินณะราศรี

. การวิเคราะห์ต้นทุนรายกิจกรรมสำหรับงานขนส่งสินค้า
ทางถนน กรณีศึกษา : บริษัทขนส่งปูนซีเมนต์

พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล  และ  ปฎล รัตนชุม


บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย
สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (ThaiTIMA 2014)


. การสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีโดยอิงรูปแบบ
SECI Model และวินัย 5 ประการ

พิชิต งามจรัสศรีวิชัย  และ  จักร ติงศภัทิย์
. การประยุกต์ Stage Gate Model เพื่อวางแนวทาง
การดำเนินการและวัดผลโครงการวิจัยและพัฒนา
ระบบสอบเทียบในกลุ่มงานมาตรวิทยาที่เหมาะสม

จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์  และ  วีระนุช โรจน์เจริญวัฒนา