ปีที่ 39   ฉบับที่ 4                    ตุลาคม - ธันวาคม 2559

   
บทความวิจัย

. การวิเคราะห์การโก่งเดาะด้านข้างของท่อขนส่งน้ำมัน
ในทะเลที่มีความโค้งงอเริ่มต้น

วัชระ ประเสริฐทรง  และ  สมชาย ชูชีพสกุล
. สมบัติต้านอนุมูลอิสระและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน
จากกากทานตะวันที่ไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์โบรมิเลน
และ Flavourzyme®

พัสตราภรณ์ ทองอิ่มพงษ์  ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์   อรพิน เกิดชูชื่น
สุรพงษ์ พินิจกลาง  และ  เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์
. การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับศึกษา
ความลาดชันเชิงเขาและพื้นผิวดินในพื้นที่เกิดดินถล่ม :
กรณีศึกษาที่จังหวัดภูเก็ต

ธงชัย สุธีรศักดิ์  และ  วันจิตรา โต๊ะหวันหลง
. การวิเคราะห์คาดการณ์รูปแบบการแพร่กระจาย
ของเทคโนโลยี : กรณีศึกษาของเทคโนโลยี OLED

ภวัต ตันสุรัตน์  และ  ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
. ผลกระทบของความไม่เป็นเชิงเส้นของวัสดุ
ต่อการโก่งตัวมากของคานยื่น ที่ทำจากวัสดุแบบ
เจนเนอร์รัลไลซ์ลุดวิกภายใต้แรงดึงรั้งจากเคเบิล

พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย  ชัยณรงค์ อธิสกุล  สมชาย ชูชีพสกุล
และ  บุญชัย ผึ้งไผ่งาม
. การวิเคราะห์หาประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของนักศึกษา
ครูช่างอุตสาหกรรม

ประภัสสร วงษ์ดี  เสกสรรค์ แย้มพินิจ  โสพล มีเจริญ
และ  วิชชา ฉิมพลี
. ผลของด่างและอุณหภูมิในการบ่มที่มีต่อสมบัติ
ของจีโอพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากของเสีย
ในอุตสาหกรรมเซรามิค

จิรนันท์ พันโท  ธนวัฒน์ เครื่องจักร  นงลักษณ์ เข็มกำเหนิด
ธีระวุฒิ มูฮำหมัด  และ  รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์
. การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
ชิ้นส่วนยานยนต์โดยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ :
กรณีศึกษา BRACKET, FR BUMPER SIDE LH/RH

ภานุพงษ์ สุวรรณจินดา  และ  สุรศักดิ์ สุรนันทชัย
. ความแข็งแกร่งของชิ้นส่วนประกบในรอยต่อที่ยึดด้วย
สลักเกลียวและแป้นเกลียวมาตรฐาน : การเปรียบเทียบ
ค่าโดยวิธีวิเคราะห์และวิธีโฟโตอิลาสติกซิตี

ณัฐพงษ์ เทียนกุล  และ  พิเชษฐ์ พินิจ
. ความไม่สอดคล้องระหว่างสัดส่วนร่างกายนักศึกษา
และเก้าอี้จดงานในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา

กุลยุทธ บุญเซ่ง

บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย
สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (ThaiTIMA 2014)


. ปัจจัยของพันธมิตรที่มีผลต่อความสำเร็จ
ในการสร้างคุณค่าที่ใช้ร่วมกันกับสังคม

สุณิสา กัณทะพงศ์  เกียรติชัย กาฬสินธุ์
และ  พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์
. การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สำหรับบริษัทซอฟต์แวร์เกิดใหม่ขนาดเล็ก

อาทิตยา ดาราเรือง  ธนกฤต เลิศเมธาสกุล  และ  ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี