ปีที่ 39   ฉบับที่ 3                    กรกฎาคม - กันยายน 2559

   
บทความวิจัย

. พฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของนักศึกษา : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ไพฑูรย์ พิมดี
. ผลกระทบของการอัดตัวจากวัสดุที่เป็นผลึก
ที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ความร้อนของเพสต์

ปุณณมาน นรรัตน์   วีรชาติ ตั้งจิรภัทร  และ  ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าต่าง ๆ
กับตัวประมาณค่าของซิลส์ที่ปรับปรุงใหม่

วิชญาพร สิงห์นวล  และ  จิราวัลย์ จิตรถเวช
. ผลกระทบของเถ้าปาล์มน้ำมันต่อ
ปฏิกิริยาอัลคาไล-ซิลิกาของมอร์ต้าร์

สุวัฒน์ รามจันทร์  วีรชาติ ตั้งจิรภัทร   และ  ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
. การพัฒนาโมเดลธุรกิจด้วยวิธีการลีนสตาร์ทอัพ
ณัฐนัย ตรีเนตรสัมพันธ์  และ  สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
. ผลของนมและอินูลินที่มีต่อสมบัติทาง
เคมีกายภาพของพุดดิ้งข้าวเสริมโพรไบโอติก

ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ
. ผลของชนิดตัวทำละลายและความเข้มข้นของ
กรดซิตริกที่มีต่อการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระ
จากข้าวหอมนิล

เอนก หาลี  และ  บุณยกฤต รัตนพันธุ์
. สมบัติทางกล โครงสร้างจุลภาคและการนำความร้อน
ของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าลอย

วันโชค เครือหงษ์  โสภณ สังข์แป้น  ประภิต สิทธิ์คณารักษ์
และ  จีระศักดิ์ วิลัยรัตน์

. การศึกษาลักษณะเฉพาะ ฟังก์ชันและปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล  และ  พรพิมล โตเสม

   
รายงานทางเทคนิค

. การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมจำลองการอบเหนียว
เพื่อค้นหารูปทรงและอัตราส่วนระยะห่างช่วงเสา
ต่อความลึกที่เหมาะสมในการออกแบบโครงข้อหมุน
หลังคาเหล็กโดยใช้โปรแกรม SSTAAD

พงฬ์นธี มณีกุล