ปีที่ 39   ฉบับที่ 2                    เมษายน - มิถุนายน 2559

   
บทความวิจัย

. อิทธิพลของอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสาน
ต่อสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
แทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ธนากร ภูเงินขำ   สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
และ   ปริญญา จินดาประเสริฐ
. การอยู่ร่วมกันของวิถีการค้า และวิถีชีวิต
ชาวสวนดั้งเดิมในตลาดน้ำคลองลัดมะยม

สุภาวดี บุญยฉัตร
. การวางแผนชุดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม
เพื่อการประหยัดพลังงาน : กรณีศึกษาการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์เหล็ก

ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
. ชายหาดท่องเที่ยวกับผลที่มีต่อความหลากหลาย
ของนกบริเวณชายหาดในอุทยานแห่งชาติ
เขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง  ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
อรินทม์ งามนิยม  และ  ประทีป ด้วงแค
. การใช้เถ้ากากตะกอนน้ำตาลเป็นวัสดุในการผลิต
คอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์

กฤษดา เสือเอี่ยม   ณัฏฐ์ มากุล  เอกชัย ลำทอง  และ  บุรฉัตร ฉัตรวีระ
. การพัฒนาก้อนเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษฟางข้าว
ผสมเศษลำไยเหลือทิ้ง

ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ   ณรงค์ศักดิ์ ลาปัน  วิภาวดี ชัชวาลย์
อานันท์ ธัญญเจริญ  และ  ภาคภูมิ รักร่วม
. การชักนำการเจริญเติบโตของกรีนโอ๊ค
(Lactuca sativa var. crispa L.) ด้วยไซยาโนแบคทีเรีย
ที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้โดยใช้คลื่นความถี่สูง

ศรัญญา บัวกระสินธุ์  นวลกมล อำนวยสิน  สุธีรา ลิมปิพิชัย
และ  สุเปญญา จิตตพันธ์
. ผลของการดัดแปรแป้งด้วยวิธีการใช้ความร้อนชื้น
ต่อสมบัติและโครงสร้างของแป้งที่มีโครงสร้างผลึก
แบบ A และ B

ฌัชษชี ฌัชปภาส์มณ  สันทณีย์ ปัญจอานนท์  และ  ดุษฎี อุตภาพ
. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการพังทลาย
ของสะพานจากปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย

ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์
. สมบัติเชิงกลของจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์เถ้าลอยบ่ม
ด้วยเตาอบไฟฟ้าภายใต้การกระทำของโซเดียมซัลเฟต
และแมกนีเซียมซัลเฟต

วินัย หอมศรีประเสริฐ  และ  บุรฉัตร ฉัตรวีระ

   
รายงานทางเทคนิค

. การออกแบบและสร้างเครื่องผสมยาเส้น
ที่มีสัมฤทธิผลสูง

พิษณุ มนัสปิติ  และ  ศิลปชัย วัฒนเสย
. การทำนายความหนืดจลน์ของไบโอดีเซล
ที่อุณหภูมิต่างๆ จากค่าสะปอนนิฟิเคชัน
และค่าไอโอดีน

สุริยา พันธ์โกศล  และ  คณิต กฤษณังกูร